πριν 3 χρόνια

Κύκλος Εκδηλώσεων «Η ανάπτυξη στην Περιφέρεια»

Η προοπτική ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας

πριν 3 χρόνια

Κύκλος Εκδηλώσεων «Η ανάπτυξη στην Περιφέρεια»

Η προοπτική ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Αφιερωμένος στην Ελληνική Περιφέρεια και την προοπτική ανάπτυξής της θα
είναι ο νέος κύκλος εκδηλώσεων μας.

Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει
η κάθε περιοχής της Ελλάδας και η προοπτική ανάπτυξής της.

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας δεν μπορεί να
είναι μονομερής αλλά θα πρέπει να εδράζεται στα φυσικά και γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Η Ελληνική Περιφέρεια μπορεί να γίνει η
ατμομηχανή ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας 
και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Σε προσεχείς ανακοινώσεις μας θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων. Στα πλαίσια της πληρέστερης οργάνωσης  όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις
τους στο email  του Ινστιτούτου irsthoukydides@gmail.com